İMAR BARIŞI

İmar Barışı yasasının bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için bir fırsat olduğunu, vatandaşlarımızın da bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirten Tülerli; “18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. Madde eklenmiş ve buna göre; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

İmar Barışı ile ülkemizin tamamında yaklaşık 13 milyon yapının imar ve yapı ruhsatı sorunu olduğu yani İmar Kanunu’na aykırı olarak yapıldığı devletin resmi organlarınca açıklanmaktadır. İşte bu İmar Barışı Yasası ile yasal olmayan bu yapılar için Yapı Kayıt Belgesi ile Yapı Kullanma izini alınmış olacaktır.

Ayrıca yapının tapuya tescili istendiğinde yani Cins Tashihi işleminde, tescil işlemi yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren Zemin Tespit Tutanağı gerekmektedir. Yapı için şimdilik cins tashihi istenmemesi  (Hazine, Belediye yerlerinde) durumunda bile,  Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi için Özel Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (SHKMMB) tarafından veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından yapılan Zemin Tespit Tutanağı gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesini Almak İçin e-Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler:

 • E-Devlet şifresi
 • Geçerli bir cep telefonu numarası
 • Geçerli bir e-posta adresi
 • Beyan edilecek yapının adresi
 • Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
 • Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²)
 • Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
 • Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²)

(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

 • Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan(m²)
 • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
 • Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

Fotoğrafların dasya formatı .jpg, .jpeg, veya .png olmalıdır.

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlardan özel kanunları kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar, Bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi  haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır.

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.

Yapı  kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar:

 • 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,
 • İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı kanunun 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,
 • 19/05/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi alanda,
 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,
 • Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,

Yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Denetim:

 • Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından denetlenebilir.
 • Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ‘’Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’’ başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
 • Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise, eksik alınan bedel ilgilisinden alınır. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir ve daha sonra yatırılmış olan bedel iade edilmez.

Sonuç olarak kendi tapulu yerine ruhsatlı ve izinli olarak yapmış ancak ruhsat eklerine ilave yapmış, ya da tamamen ruhsatsız olarak yapı yapmış olsun, İmar Barışı Yasası uygulaması ile yapıyı ruhsatlı ve izinli yasal yapı haline getirmek ve tapu kayıtlarına işletmek mümkündür. Diğer yandan Maliye Hazinesi veya Belediyeye ait parsel üzerine yapı yapmış ise, bu yapının Yapı Kayıt Belgesi ile yapının bulunduğu mülkiyetin tapusunu doğrudan satın alma hakkını edinmiş olacaktır.

Ayrıca vatandaşların İmar Barışı işlemlerinden yararlanmak için yapacakları müracaatlarını özel Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları (SHKMMB) veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) aracılığı ile yapmaları vatandaşların yararına ve kanun gereğidir.

Bu vesile ile bu durumda yapısı olan tüm vatandaşlarımızın İmar Barışı Yasası’ndan yararlanmaları ve hak kaybına uğrayarak mağdur olmamaları için 31/10/2018 tarihine kadar mutlaka müracaat etmeleri gerekir” dedi.

Yorum
Başa dön tuşu